Generelt om HMS

Helse, miljø og sikkerhet skal være et viktig arbeid og skal stå på lik linje med andre aktiviteter i bedriften. En god arbeidsplass er en arbeidsplass med få ulykker, få arbeidsrelaterte sykdommer og god stemning blant bedriftens ansatte. Skal vi få til et forebyggende arbeid må helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres.

HMS er et felles ansvar både med tanke på oppfølging og gjennomføring.

For å kunne utføre dette arbeidet er det utarbeidet et HMS-system som er bedriftens redskap for å etterleve myndighetenes, kundenes og bedriftens krav.

Alle har vi ansvar for å ivareta helse, miljø og sikkerhet. Den ansatte har et personlig ansvar for å forebygge skade på seg selv, kolleger, materiell og miljøet rundt oss. Derfor skal alle ansatte utføre oppgavene i samsvar med gjeldende prosedyrer og rutiner.

Alle ansatte i Åsane Byggmesterforretning AS oppfordres til å sette seg inn i dette dokumentet og aktivt utøve helse, miljø og sikkerhet.

Vi skal jobbe med systematisk forbedring av egne arbeidsprosesser. Behovet for stadig å identifisere og på beste måte ivareta behovene til ansatte, aksjonærer, kunder og samfunnet som helhet er styrende, og kvalitetssikringssystemet skal dokumentere vårt arbeid med dette. Vårt kvalitetssikringsarbeid innen helse, miljø og sikkerhet presenteres i prosjektenes egne verne -og sikkerhetsplan.

Åsane Byggmesterforretning AS